Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień od 175 zł.

Regulamin

Ogólne Warunki Handlowe

 

I.

Przepisy podstawowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "Warunkami") zostały sporządzone zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeksem cywilnym")

 

(imię i nazwisko) Grig Distribuce s.r.o.

ID: 09361103

DIC: CZ09361103

z siedzibą pod adresem Svatopluka Čecha 2672/100, Brno, 612 00,

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Brnie, sygnatura akt - C 118646/KSBR 

Dane kontaktowe: Tomáš Andrlík

E-mail: info@smaknarobaka.pl

Telefon: +420 732 854 316

Strona internetowa: www.smaknarobaka.pl

(zwanym dalej "Sprzedającym")

 

 1. Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (dalej: "Kupujący") za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.grig.cz (dalej: "Sklep internetowy").
 2. Postanowienia warunków stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży. Wszelkie odmienne postanowienia w Umowie Zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków.
 3. Niniejsze Warunki i Umowa kupna są zawierane w języku czeskim.

 

II.

Informacje o towarach i cenach

 1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, podane są przy każdym towarze w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek VAT, wszystkie powiązane opłaty oraz koszt zwrotu towarów, jeżeli ze względu na swój charakter nie mogą one zostać zwrócone w zwykły sposób drogą pocztową. Ceny towarów pozostają ważne przez okres, w którym są one wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza negocjacji umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 2. Wszystkie prezentacje towarów umieszczonych w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów.
 3. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów publikowane są w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towarów wymienionych w sklepie internetowym są ważne tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.
 4. Ewentualne zniżki na cenę zakupu towaru nie mogą być łączone ze sobą, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej.

 

III.

Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

 1. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący we własnym zakresie. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.
 2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:
 • poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
 • poprzez wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji.
 1. Podczas składania zamówienia kupujący wybiera towar, ilość sztuk, sposób płatności i dostawy.
 1. Przed wysłaniem zamówienia, kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wpisał w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie na przycisk Wyślij. Dane podane w zamówieniu Sprzedawca uznaje za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączony jest aktualny regulamin Sprzedającego. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu zamówienia przez Sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączony zostanie aktualny regulamin Sprzedawcy. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje poprzez potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego na adres e-mail Kupującego.
 2. W przypadku braku możliwości spełnienia któregokolwiek z wymogów określonych w zamówieniu, Sprzedający prześle Kupującemu na jego adres e-mail poprawioną ofertę. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta przez potwierdzenie przyjęcia tej oferty przez Kupującego do Sprzedającego na jego adres e-mail podany w niniejszych Warunkach.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do czasu otrzymania przez Kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie dzwoniąc na numer telefonu lub e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego po stronie Sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub w procesie zamawiania, Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru za tę oczywiście błędną cenę, nawet jeśli Kupujący otrzymał automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z niniejszymi Warunkami. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej pomyłce i prześle Kupującemu na adres e-mail poprawioną ofertę. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna i umowa kupna zostanie w takim przypadku zawarta poprzez potwierdzenie jej otrzymania przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego.

 

IV.

Konto klienta

 1. Na podstawie rejestracji dokonanej przez kupującego w sklepie internetowym, kupujący ma dostęp do swojego konta klienta. Ze swojego konta klienta, kupujący może zamówić towar. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.
 2. Podczas rejestracji konta klienta oraz podczas zamawiania towarów, kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i prawdziwych informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez Kupującego w koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru Sprzedawca uznaje za prawidłowe.
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z konta klienta przez osoby trzecie.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.
 5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Kupujący nie korzysta już z konta użytkownika lub gdy Kupujący narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy Zakupu lub niniejszego Regulaminu.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

V.

Warunki płatności i dostawa towarów

 1. Kupujący może zapłacić cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna w następujący sposób:
 • przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedającego nr 2201854511/2010, prowadzony w Fio banka a.s,
 • bezgotówkowo za pomocą karty kredytowej,
 • przelewem na konto Sprzedającego poprzez bramkę płatniczą Comgate,
 • za pobraniem,
 • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w biurze podawczym
 1. Wraz z ceną kupna kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu koszty związane z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. Cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru, chyba że poniżej wyraźnie zaznaczono inaczej.
 2. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej, kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.
 4. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny kupnej jest spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.
 5. Sprzedający nie wymaga od Kupującego żadnej zaliczki ani innej podobnej płatności z góry. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towaru nie jest zaliczką.
 6. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 7. Towar jest dostarczany do kupującego:
 • na adres podany przez kupującego w zamówieniu
 • za pośrednictwem biura wysyłkowego na adres biura wysyłkowego wskazany przez kupującego,
 • odbiór osobisty w siedzibie sprzedającego.
 1. Wyboru sposobu dostawy dokonuje się w procesie składania zamówienia.
 2. Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru jest określony w zamówieniu kupującego i w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku uzgodnienia sposobu dostawy na specjalne życzenie Kupującego, ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy ponosi Kupujący.
 3. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie Umowy Kupna do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru przy dostawie. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostarczenia.
 4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.
 5. Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego. / Dokument podatkowy jest dołączony do dostarczonego towaru.
 6. Kupujący nabywa prawo własności do towaru poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towaru wraz z kosztami dostawy, ale nie przed odbiorem towaru.
 7. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego w momencie przejęcia towaru lub w momencie, kiedy kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego wbrew umowie kupna.

 

VI.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna.
 2. Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni.
 • od daty otrzymania towaru,
 • od daty przyjęcia ostatniej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części,
 • od daty przyjęcia pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest cyklicznie powtarzająca się dostawa towaru.
 1. Kupujący nie może, między innymi, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży
 • świadczenia usług, jeżeli zostały one wykonane za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 • dostawa towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
 • za dostawę napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnych od woli sprzedawcy,
 • za dostawę towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
 • dostawa towarów łatwo psujących się i towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
 • dostarczenie towaru w zapieczętowanym opakowaniu, który kupujący usunął z opakowania i którego nie można zwrócić ze względów higienicznych,
 • dostarczenia nagrania dźwiękowego, wizualnego lub programu komputerowego, jeżeli uległo ono uszkodzeniu w oryginalnym opakowaniu,
 • dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism,
 • dostarczenia treści cyfrowych, chyba że zostały one dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
 • w innych przypadkach określonych w § 1837 Kodeksu cywilnego.
 1. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu okresu odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez sprzedającego. Kupujący prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres e-mail lub adres do doręczeń Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie formularza.
 3. Kupujący, który odstąpił od umowy jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedającemu w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany zwykłą drogą pocztową.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający zwróci Kupującemu w ten sam sposób i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie otrzymane od Kupującego środki pieniężne, w tym koszty dostawy. Sprzedający zwróci kupującemu otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i gdy nie powstaną żadne dodatkowe koszty.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty dostarczenia towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostarczenia.
 6. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupnej, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu zanim kupujący nie dostarczy mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.
 7. Kupujący musi zwrócić towar Sprzedającemu w stanie nieuszkodzonym, nienoszonym i nieuszkodzonym oraz, o ile to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie za szkodę w towarze z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny kupna.
 8. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru zaprzestał produkcji lub importu towaru. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zamówieniu oraz zwróci wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od Kupującego na podstawie umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego, w zależności od przypadku.

 

VII.

Prawa z tytułu wadliwego wykonania

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towar jest wolny od wad w momencie jego odbioru. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że w chwili odbioru towaru przez kupującego
 • towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia, mają właściwości opisane przez sprzedającego lub producenta lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towarów i na podstawie przeprowadzonej przez nich reklamy,
 • towary nadają się do celu określonego przez sprzedającego dla ich użycia lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
 • towar odpowiada pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeśli jakość lub wykonanie zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub wzorcem,
 • towary są w odpowiedniej ilości, miarze lub wadze; oraz
 • towary są zgodne z wymogami przepisów.
 1. Sprzedawca ma zobowiązania z tytułu wadliwego wykonania umowy przynajmniej w takim zakresie, w jakim trwają zobowiązania producenta z tytułu wadliwego wykonania umowy. Kupujący jest poza tym uprawniony do skorzystania z prawa do reklamacji wad towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.
 2. Jeżeli na sprzedawanych towarach, na ich opakowaniu, w instrukcjach dołączonych do towarów lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami podano okres, przez jaki towary mogą być używane, stosuje się przepisy dotyczące gwarancji jakości. Poprzez gwarancję jakości sprzedawca zobowiązuje się, że towar będzie nadawał się do zwykłego użytku lub zachowa swoje zwykłe właściwości przez określony czas. Jeżeli kupujący słusznie zarzucił sprzedawcy wadę towaru, termin do wykonania uprawnień z tytułu wadliwego świadczenia oraz termin rękojmi nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.
 3. Postanowienia, o których mowa w poprzednim akapicie warunków nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie do wady, dla której niższa cena została uzgodniona, do zużycia towaru spowodowanego jego normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub użytkowania, które towar miał w momencie przejęcia przez kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towaru. Prawo do wadliwego świadczenia nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed odbiorem towaru wiedział, że jest on wadliwy lub jeżeli sam spowodował wadę.
 4. W przypadku wystąpienia wady, kupujący może złożyć sprzedającemu reklamację i żądać
 • wymiana na nowe towary,
 • naprawa towarów,
 • rozsądny rabat od ceny zakupu,
 • odstąpienie od umowy.
 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy,
 • jeżeli towar posiada wadę materialną,
 • jeżeli nie może on prawidłowo korzystać z rzeczy ze względu na ponowne wystąpienie wady lub wad po naprawie,
 • w przypadku dużej ilości wad w towarze.
 1. Istotne naruszenie umowy to takie, o którym strona naruszająca umowę wiedziała lub musiała wiedzieć już w momencie zawierania umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała naruszenie.
 2. W przypadku wady, która stanowi nieistotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna), kupującemu przysługuje prawo do usunięcia wady lub stosownego rabatu od ceny zakupu.
 3. Jeżeli po naprawie wada podlegająca naprawie wystąpiła wielokrotnie (zwykle trzecia reklamacja tej samej wady lub czwarta w przypadku różnych wad) lub towar ma większą liczbę wad (zwykle co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny zakupu, wymienić towar lub odstąpić od umowy.
 4. Składając reklamację, kupujący jest zobowiązany do poinformowania sprzedawcy, jakie prawo wybrał. Zmiana wyboru bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał naprawy wady, która okazała się nieusuwalna. Jeżeli kupujący nie wybierze na czas swojego prawa z istotnego naruszenia umowy, ma takie same prawa jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.
 5. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący może żądać pełnego zwrotu ceny zakupu po odstąpieniu od umowy.
 6. Jeżeli sprzedający udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed odbiorem lub sam ją spowodował, sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia kupującego.
 7. Kupujący nie może domagać się obniżenia ceny towaru z powodu, dla którego towar został obniżony.
 8. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć reklamację w każdym zakładzie, w którym reklamacja może być przyjęta, a nawet w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy Kupujący skorzystał z tego uprawnienia, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
 9. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozpatruje reklamację niezwłocznie, w sprawach skomplikowanych w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu właściwego dla danego rodzaju produktu lub usługi, wymaganego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi być załatwiona niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczne upłynięcie tego terminu będzie uważane za istotne naruszenie umowy, a kupujący będzie miał prawo do odstąpienia od umowy kupna. Za moment zgłoszenia roszczenia uważa się moment, w którym oświadczenie woli Kupującego (wykonanie uprawnienia z tytułu wadliwego świadczenia) dotrze do Sprzedawcy.
 10. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego na piśmie.
 11. Prawo do wadliwego wykonania zobowiązania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę albo jeżeli sam wadę spowodował.
 12. W przypadku uzasadnionego roszczenia kupujący ma prawo do rekompensaty uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z roszczeniem. Kupujący może dochodzić tego prawa od sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu rękojmi, w przeciwnym razie sąd nie może go przyznać.
 13. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu złożenia reklamacji.
 14. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują §§ 1914 do 1925, 2099 do 2117 i 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.
 15. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady reguluje Regulamin Reklamacji Sprzedawcy.

 

VIII.

Dostawa

 1. Strony mogą dostarczać sobie wzajemnie wszelką pisemną korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Kupujący będzie doręczał Sprzedawcy korespondencję na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca będzie doręczał Kupującemu korespondencję na adres e-mail wskazany w koncie klienta lub zamówieniu Kupującego.

 

IX.

Dane osobowe

 1. Wszystkie informacje przekazane przez Kupującego w ramach współpracy ze Sprzedającym są poufne i jako takie będą traktowane. O ile Kupujący nie udzieli Sprzedawcy pisemnej zgody, Sprzedawca nie będzie wykorzystywał danych Kupującego inaczej niż w celu realizacji umowy, z wyjątkiem adresu e-mail, na który mogą być przesyłane informacje handlowe, ponieważ taka praktyka jest dozwolona przez prawo, chyba że wyraźnie odmówi. Komunikaty te mogą dotyczyć wyłącznie podobnych lub pokrewnych towarów i można z nich zrezygnować w dowolnym momencie za pomocą prostych środków (wysyłając list, e-mail lub klikając na link w komunikacie handlowym). Adres e-mail będzie w tym celu przechowywany przez 3 lata od zawarcia ostatniej umowy między stronami.
 2. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

IX.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Czeska Inspekcja Handlowa (Czeska Inspekcja Handlowa, Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs) jest organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Do rozwiązywania sporów między sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna-sprzedaży można wykorzystać platformę rozwiązywania sporów online znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą przy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
 3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu przeprowadzana jest w zakresie swoich kompetencji przez właściwy urząd handlowy. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej prowadzi między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów w określonym zakresie.

 

X.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeśli stosunek ustanowiony przez Umowę kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten będzie regulowany przez prawo Republiki Czeskiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.
 2. Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub innego wykorzystywania strony internetowej lub jej części bez zgody Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Kupujący nie może stosować żadnych zabiegów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie sklepu internetowego oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które umożliwiłyby jemu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy oraz korzystanie ze sklepu internetowego, jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub intencją.
 5. Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.
 6. Umowa kupna, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 7. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.
 8. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy jest załączony do regulaminu.

 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2021 r.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz